ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η μελετητική ομάδα the28architects, ανέλαβε και διεκπεραίωσε την μελέτη για την αλλαγή χρήσης και την εσωτερική οργάνωση και διαρρύθμιση, υφιστάμενου κτηρίου γραφείων σε ‘’Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ευάλωτων Ομάδων Μεταναστών οι οποίοι αιτούνται εθελούσιας επιστροφής με μέτρα επανένταξης’’ Το έργο αυτό, μας ανατέθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει του Ν. 3907/11. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα λειτουργήσει πιλοτικά. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας αυτής της Δομής θα καθορίσουν τις προδιαγραφές σύστασης και λειτουργίας των επόμενων Δομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στις χώρες όπου είναι έντονο το πρόβλημα της μετανάστευσης.